Türkiye Cumhuriyeti

Köln Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

T.c. Düsseldorf Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği’ne Alınacak Yerel Uzman Personel Duyurusu , 13.05.2016

NİTELİKLİ YEREL UZMAN ALIM İLANI

T.C. Düsseldorf Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği’nde, NİTELİKLİ YEREL UZMAN PERSONEL istihdam edilecektir. Yerel uzmanın görevleri temel olarak, Ataşeliğimizin görev alanına giren konularda raporların hazırlanmasında, fuar ve tanıtım faaliyetlerinin düzenlenmesinde, firmaların ticari ve ekonomik konularda bilgilendirilmesinde, yerel kurumlarla kurulacak ilişkilerde ve firma eşleştirilmesinde, yazışmaların ve ofis ile ilgili işlerin yürütülmesinde Ataşeye ve diğer personele yardım etmek, Ataşeliğin telefon ve diğer araçlarla dahili ve harici irtibatını sağlamak, randevuları düzenlemek, yazıları hazırlamak, dökümantasyon yapmak, ziyaret ve iş görüşmesi yapmak üzere gelen ziyaretçilere yardımcı olmak, ayrıca Ataşe tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek olarak tanımlanabilir.

Başvuru sonrasında nitelikleri uygun bulunan adaylara sınav günü bilahare bildirilecek olup, kurulacak komisyon sınavı yazılı veya sözlü olarak gerçekleştirecektir. Sınavda Almanca, İngilizce ve Türkçe bilgisi ve genel kültür, genel ticaret ve ekonomi ile ilgili konular yer alacaktır.

A) BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

İlanda belirtilen niteliklere haiz olan ve Nitelikli Yerel Uzman olarak Ataşeliğimizde istihdam edilmek isteyen kişilerin dilekçe ve eki aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte 09/05/2016 - 27/05/2016 tarihleri arasında;

1) Ataşeliğimize şahsen başvurarak veya,
2) "Handelsabteilung des Türkischen Generalkonsulats, Graf-Adolf-Str. 80, D-40210 Düsseldorf“ adresine posta yoluyla veya,
3) “dusseldorf@ekonomi.gov.tr“ adresine e-posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

B) BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Başvuru dilekçesi
2) Kimlik belgesi örneği
3) Diploma örneği
4) Güncel özgeçmiş
5) 2 adet fotoğraf
6) Varsa referans mektubu

C) ARANACAK ŞARTLAR

1) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren bölümlerinden veya dengi yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak.
2) Alanında tecrübe sahibi olmak.
3) Yabancı uyruklular için, Türkçe, Almanca, İngilizce veya uluslararası dillerden birisine vakıf olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması halinde ise, Almanca ve İngilizce veya bu ülkelerde geçerli uluslararası dillerden birisini bildiğini belgelemek.
4) Akademik nitelikte araştırma yapma ve rapor hazırlama yeteneğine sahip olmak.
5) Bilgisayar (özellikle ofis programları) kullanımı konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmak.
6) Görevin gerektirdiği temsil niteliklerine sahip olmak.
7) Çalışma şartlarının gerektirdiği bedensel ve zihinsel yeteneklere sahip olmak. 8) Görev yapılan ülkenin vatandaşlığına veya oturma ya da çalışma iznine sahip olmak.
9) Türk uyruklu adayın erkek olması durumunda askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak.

10) Sabıka veya adli sicil kaydı olmamak.

Saygıyla duyurulur.