VATANDAŞLIK İŞLEMLERİ, 1.10.2020

İkinci bir ülke vatandaşlığına sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, çifte vatandaşlık durumlarını dış temsilciliklerimizde nüfus kütüklerine tescil ettirmeleri gerekmektedir.

SONRADAN ALMANYA VATANDAŞLIĞINI KAZANANLARIN ÇOK VATANDAŞLIK BİLDİRİMİ

Gerekli Belgeler:

1. Almanya vatandaşlık belgesi / Einbürgerungsukunde (aslı ve iki tane fotokopisi)

2. T.C. Nüfus cüzdanı / Kimlik kartı

3. Almanya kimlik kartı / Deutscher Personalausweis

DOĞUMLA ALMANYA VATANDAŞLIĞINI KAZANANLARIN ÇOK VATANDAŞLIK BİLDİRİMİ

Gerekli Belgeler:

1. Belediyeden alınacak olan Alman vatandaşlık yasasının 4.ncü maddesi 3.ncü paragrafına istinaden verilen doğum belgesi / Auszug aus dem Geburtenregister (Das Kind hat nach $ 4 Abs. 3 StaG die Deutsche Staatsangehörigkeit erworben).

2. T.C. Nüfus cüzdanı / Kimlik kartı

3. Almanya kimlik kartı / Deutscher Personalausweis

18 YAŞINDAN SONRA ANNE VE/VEYA BABAYA BAĞLI OLARAK TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

Türk ana ve/veya babadan dünyaya gelen ancak, Türk nüfusuna henüz kaydedilmeyen 18 yaşından büyükler için doğum kaydı yapılamamakta olup, onun yerine ana ve / veya babaya bağlı olarak Türk Vatandaşlığına giriş müracaatı yapmaları gerekmektedir.

Gerekli Belgeler:

1. Şahsen müracaat gerekmektedir olup, ebeveynlerinde bulunması gerekmektedir.

2. Uluslararası doğum belgesi / Internationale Geburtsurkunde Formule-A (doğumun olduğu şehirde nüfus idaresinden (Standesamt) alınır). Uluslararası doğum belgesi alınamıyor ise doğum belgesinin noter tasdikli Türkçe yeminli tercümesi.

3. Şahıs evli ise evlenme belgesi (Heiratsurkunde) ile yeminli tercümanca yapılmış Türkçe tercümesi ve Başkonsolosluğumuzca yapılmış Noter tasdiki (3’er adet)

4. Şahsın varsa boşanma kararı (Scheidungsurteil) ile yeminli tercümanca yapılmış Türkçe tercümesi ve Başkonsolosluğumuzca yapılmış Noter tasdiki (3’er adet)

5. Başvuru sahibi, anne ve babasının yabancı kimlik kartları (Personalausweis) ve noter tasdikli Türkçe yeminli tercümeleri (3’er adet)

6. Başvuru sahibi, anne ve babaya ait her biri için ayrı ayrı düzenlenmiş, hangi ülke vatandaşı olduklarını ve medeni hallerini gösteren genişletilmiş ikametgâh belgeleri (Erweiterte Meldebescheinigung mit Familienstand- und Staatsangehörigkeitsangabe) ve noter tasdikli Türkçe yeminli tercümeleri (3’er adet)

7. Anne ve babanın evlenme belgesi (Heiratsurkunde der Eltern) ile yeminli tercümanca yapılmış Türkçe tercümesi (3’er adet)

8. Varsa anne ve babanın boşanma kararı (Scheidungsurteil der Eltern) ile yeminli tercümanca yapılmış Türkçe tercümesi (3’er adet)

9. Varsa Babalık tanıma (Vaterschaftsanerkennung) ve noter tasdikli Türkçe yeminli tercümanca yapılmış Türkçe tercümesi (3’er adet)

10. Türkiye’de başvuranı tanıyan iki kişinin adı, soyadı ve adresi

11.9 adet vesikalık fotoğraf

12.Anne ve babanın yazılı ifade tutanakları (Başkonsoloslukça düzenlenir). Müracaat sırasında anne ve babanın da şahsen bulunmaları gerekmektedir. Anne ve/veya baba vefat etmiş ise ölüm belgesi (Formule C)

TÜRK VATANDAŞLIĞININ EVLENME YOLUYLA KAZANILMASI

Bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. Ancak bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir.

Gerekli Belgeler:

1. Türk vatandaşı eşe ait nüfus cüzdanı / kimlik kartı

2. Üç yıl evli olmak. (Evliliğin Türkiye’de nüfus kütüklerine tescil edilmiş olması gerekmektedir.)

3. Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge / Nachweiss über die Staatsbürgerschaft des Ausländischen Ehepartners oder ein Dokument über die Staatenlosigkeit

4. Tüm kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği / Internationale Geburtsurkunde

5. İkametgâh belgesi / Erweiterte Meldebescheinigung

6. Sabıka kaydı / Führungszeugnis

7. Fotoğraf (eşlerden her biri için 2’er adet)

Önemli Not

Yukarıda belirtilen tüm Almanca belgelerin (3’er adet) yeminli tercüman tarafından Türkçe tercümelerinin yapılarak, Başkonsolosluk Noter servisinde tasdik ettirilmesi gerekmektedir.

TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN İZİN ALMAK SURETİYLE ÇIKMA

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 25. Maddesi kapsamında, başka bir ülkenin vatandaşlığını kazanmak üzere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmak yahut halihazırda bir başka ülkenin vatandaşlığına sahip olup, Türk vatandaşlığından kendi istekleriyle çıkmak isteyen vatandaşlarımız, herhangi bir suç veya askerlik hizmeti nedeniyle aranan kişilerden olmamaları, haklarında herhangi bir mali ve cezai tahdit bulunmaması halinde, vatandaşlıktan izinle çıkma başvurusunda bulunabilirler.

24.12.2019 tarihli ve 30988 sayılı Vatandaşlık kanununda yapılan değişiklik uyarınca ebeveynler Türk vatandaşlığından çıkan reşit olmayan (18 yaş altı) çocukların re’sen Türk vatandaşlığından çıkma zorunluluğu kaldırılmıştır.

Gerekli Belgeler:

1. T.C. Nüfus cüzdanı / Kimlik kartı ve pasaportu

2. Alman vatandaşlığına alınma garanti belgesinin aslı (Einbürgerungszusicherung) ve iki adet fotokopisi (Tercümesi gerekmemektedir.)

3. Erkek vatandaşlarımızın askerlik belgeleri (terhis veya erteleme belgesi)

Önemli Not

Yukarıda sayılan belgelerin yeminli tercüman tarafından Türkçe tercümelerinin yapılması gerekmemektedir.

Türk vatandaşlığından çıkmak için izin isteyen kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

- Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak.

- Askerlik mükellefiyeti bulunmaması (Askerliği yapmış / ilişik kesilmiş olmak) ya da geçerli askerlik erteleme işleminin yapılmış olması.

- Yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmış olmak veya kazanacağına ilişkin inandırıcı belirtiler bulunmak.

- Herhangi bir suç veya askerlik hizmeti nedeniyle aranan kişilerden olmamak.

- Hakkında herhangi bir mali veya cezai tahdit bulunmamak.

- Yukarıda belirtilen şartları taşımış olmak Türk vatandaşlığından çıkma izni verilmesinde kişiye mutlak bir hak sağlamaz.

HÂLİHAZIRDA ÇOK VATANDAŞLIĞA SAHİP OLUP TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKMA MÜRACAATI

Hâlihazırda doğum yoluyla yahut sonradan talep üzerine Alman vatandaşlığı alan çifte vatandaşların Türk vatandaşlığından çıkma başvurusu yapması da mümkündür.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

1.T.C. nüfus cüzdanı / kimlik kartı

2.Alman Kimliği / Personelausweis

3.Alman vatandaşlık belgesi (Einbürgerunsurkunde) aslı ve 2 adet fotokopisi

4.Erkek vatandaşlarımızın askerlik belgeleri (terhis veya erteleme belgesi)

YENİDEN TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANMAK

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından izinle çıkan yahut vatandaşlığı kaybettirilen kişiler yeniden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına alınmak üzere başvuruda bulunabilirler.

Gerekli Belgeler:

1. Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış belge / Nachweiss über die Staatsbürgerschaft oder ein Dokument über die Staatenlosigkeit

2. Türk vatandaşlığının kaybından sonra medeni halinde değişiklik olmuş ise buna ilişkin belge /Erweiterte Meldebescheinigung mit Familienzustand

3. Evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi

4. Türk vatandaşlığının kaybından sonra varsa yurtdışında doğan çocuklarının doğum belgesi / Internationale Geburtsurkunde des Kindes

5. Almanya kimlik kartı / Personalausweis

6. Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra kişinin kimlik bilgilerinde değişiklik olmuş ise bunu gösteren belge ve yeminli tercüman onaylı Türkçe tercümesi

Önemli Notlar

1. Yeniden Türk vatandaşlığının kazanımı ile askerlik mükellefiyeti de yeniden gündeme gelir. Yükümlü yasanın öngördüğü şartları haiz olmak kaydıyla dövizle askerlik başvurusunda bulunabilir ya da Türkiye’de temel eğitime katılır. Bu bağlamda, askerlik hizmetini yerine getirmek için yaş sınırı bulunmamaktadır.

2. Türk vatandaşlığından çıktıktan sonra yabancı mahkeme kararı ile boşananların bu kararı Türkiye'de ilgili mahkemede tanıtmış iseler tanıtılmış karar evrakı, tanıtma yapılmamış ise yabancı mahkeme kararının (taraflardan birinin T.C. vatandaşı olması halinde) Başkonsoloslukça tescil edilmiş olması (bu işlem için Landgericht’den apostil alındıktan sonra Türkçe tercümesi ve noter onayı) gerekir.

3. Yukarıda sayılan tüm belgelerin yeminli tercüman tarafından (3’er adet) Türkçe tercümelerinin yapılarak, Başkonsolosluk Noter servisinde tasdik ettirilmesi gerekmektedir.

NOT:Sorularınızı http://koln.bk.mfa.gov.tr/Mission/Contact internet bağlantısındaki BİZE YAZIN sekmesi üzerinden iletebilirsiniz.

Atatürk

Pazartesi - Cuma

09:00 - 15:00

Hukuk Danışmanı Perşembe günleri 12.00 – 16.00 saatleri arasında, Cuma günleri 09.00 – 15.00 saatleri arasında randevusuz olarak hizmet vermektedir.
Pasaport, Kimlik Kartı ve e-Devlet Şİfresi Teslimat saatleri : Hafta içi her gün 09:00-14:00 arasındadır.
Teslimat için randevuya gerek bulunmamaktadır.
Diğer işlemler için www.konsolosluk.gov.tr adresinden randevu alınması gerekmektedir.
1.1.2021 Yılbaşı Tatili
2.4.2021 Paskalya Arifesi
5.4.2021 Paskalya
13.5.2021 Ramazan bayramı 1.Günü ve Hz. İsa'nın Göğe Yükselmesi
24.5.2021 Küçük Paskalya
3.6.2021 Yortu Bayramı
20.7.2021 Kurban Bayramı 1. Günü
29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2021 Azizler Yortusu
24.12.2021 Noel Arifesi (Yarım gün)
31.12.2021 Yılbaşı Arifesi (Yarım gün)